Doelstelling SOB

Het SOB verzorgt taallessen in Amsterdam. Onze lessen zijn erop gericht cursisten zo snel mogelijk een basiskennis van het Nederlands bij te brengen, zodat zij zich sneller thuis voelen in onze stad en in ons land. Niet alleen de Nederlandse taal komt aan bod in onze cursussen, ook de cultuur is van groot belang. Wij bieden cursussen in de Nederlandse taal en cultuur aan anderstaligen in Amsterdam (West), in kleine groepen, op verschillende niveaus, met veel individuele aandacht.

Uitgangspunten van de taallessen zijn:

 • We geven les van niveau A1 tot en met B2;
 • Cursisten worden geplaatst in lesgroepen naar taalniveau;
 • We werken uitsluitend met vrijwilligers;
 • In de les oefenen we de taalvaardigheid die nodig is om mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving;
 • De behoefte van de cursist staat centraal tijdens de lessen. De taalcursussen zijn laagdrempelig en flexibel en er is veel aandacht voor de cursist. Om de behoefte goed in te schatten wordt er een uitgebreide intake gedaan;
 • Er is een lage lesgeldbijdrage en de lessen vinden plaats in kleine groepen.

Meer dan inburgeren

De cursussen van het SOB zijn breed opgezet en gaan dieper dan het reguliere aanbod van het Stadsdeel in het kader van het inburgeringstraject. Het SOB biedt mensen met een baan de gelegenheid om de lessen te volgen op één of twee avonden per week.

Ook mensen die het inburgeringsexamen met succes hebben afgerond kunnen bij ons hun kennis van de Nederlandse taal en cultuur verdiepen. De lessen zijn niet primair gericht op het behalen van inburgeringsexamens maar op de toepassing van de Nederlandse taal in de praktijk. Daarom heeft spreekvaardigheid een groot aandeel in de lessen.

Toetsing van de resultaten

Uiteraard wordt ook getoetst wat er geleerd is gedurende de cursus. Hierbij wordt gekeken naar:

 • Competenties: kan een cursist adequaat reageren in concrete (taal)situaties?;
 • Theorie (dictee, toetsen bij de gebruikte methode) en praktijk (rollenspel, praktijksituaties);
 • O.b.v. bovenstaande getoetste punten wordt de doorstroom naar een volgend niveau bepaald.

Daarnaast evalueren we samen met de cursisten hoe zij de lessen/docenten ervaren hebben. Aan de subsidiegever verantwoorden wij halfjaarlijks de behaalde resultaten.

De vrijwilligers

Het SOB zou nergens zijn zonder haar vrijwilligers, wij bieden daarom:

 • Scholing voor alle vrijwilligers;
 • Een inwerkperiode van 2 maanden;
 • Aandacht voor de sociale component, bijvoorbeeld uitstapjes, ook met cursisten;
 • Veel onderling contact (nabesprekingen);
 • Digiborden (in elke klas aanwezig);
 • Didactische training voor vrijwilligers zonder onderwijservaring.